English
Gaeilge
Mandarin
Polish
Cumarsáid Shlán
Gléasanna Slána
Gníomhaíochtaí Slána Ar Líne
Bagairtí
Bogearraí Sceimhle agus Éirice
Bogearraí Spiaireachta
Ceangaltán Mailíseach Ríomhphoist
Cibearbhulaíocht
Comhadroinnt
Feirmeoireacht
Fréamhthrealaimh agus Róbatlíonta
Fuadach Móideim
Goid Céannachta
Iascaireacht
Maingaireacht Fóin
Rioscaí Eile - Víris, Péisteanna & Traígh
Traígh & Bogearraí Mailíseacha
Vishing
Maingaireacht Fóin

Is éard atá i gceist le mangaireacht fóin teicníc dhíolacháin lena mbaineann dul i gcion ar chustaiméirí féideartha nach raibh coinne acu go rachfaí i dteagmháil leo. Tagraíonn an téarma ‘mangaireacht’ don chaoi nach mbíonn aon bhonn ag an díoltóir lena nglao. Ar an drochuair, úsáideann daoine calaoiseacha an teicníc seo le calaois a dhéanamh ar úsáideoirí ríomhaire.
Is gnách go maíonn an calaoiseoir go bhfuil sé/sí ag glao ó chuideachta ar a bhfuil dea-chlú; d'fhéadfaidís ansin a thairiscint chun do ríomhaire a scanadh chun fadhbanna a shainaithint. Is éard a bhíonn i gceist leis seo fiafrú den duine a ndeachaidh siad i dteagmháil leo logáil ar láithreán gréasáin agus chun comhad a íoslódáil chun cabhrú leo an fhadhb a réiteach. Leagan de bhagairt na fioscaireachta is ea mangaireacht fóin ar an mbealach seo ina bhféachann daoine le muinín úsáideora a fháil agus ansin iarraidh orthu sonraí príobháideacha ar nós sonraí cárta creidmheasa agus pasfhocail a sheoladh ar aghaidh.

Conas mar a oibríonn sé?

D’fhéadfadh uimhir ghutháin áitiúil bheith in úsáid ag an duine atá ag glao, fiú más ó thír nó ó mhór-roinn eile atá siad ag glao agus d’fhéadfadh d’ainm bheith ar eolas ag an nglaoiteoir chomh maith. D’fhéadfadh an glaoiteoir ceisteanna pearsanta a chur ort maidir le cibé acu an bhfuil nó nach bhfuil ríomhaire agat sa teach. Ansin d’fhéadfaidís a mhaíomh go bhfuil siad ag glao ar son cuideachta ar a bhfuil dea-chlú agus a thairiscint duit do ghléas a sheiceáil i leith fadhbanna.

Féachfaidh an glaoiteoir le cianrochtain a fháil ar do ghléas d’fhonn na fadhbanna bréagacha a dheisiú. D’fhéadfaidís scanadh a chur ar bun ar do ghléas atá gan fhadhbanna, a mhaíomh gur aimsigh agus gur dheisigh siad na fadhbanna seo, agus ansin táille a ghearradh ort don tseirbhís. Ina theannta sin, d’fhéadfaidís tabhairt faoi ghníomhartha níos mailísí nuair a fhaigheann siad rochtain ar do ghléas, ar nós bogearraí mailíseacha a shuiteáil nó comhaid íogair a íoslódáil.

Cén baol a chruthaíonn sé?

Má thugann tú rochtain don chalaoiseoir ar do ghléas, bíonn iarmhairtí aige seo i leith do phríobháideachais agus freisin do shláine do ríomhaire agus na gcomhad a chuimsítear ann. Trí do shonraí cárta creidmheasa a nochtadh dóibh d’fhonn íoc as an tseirbhís, d’fhéadfá bheith leochaileach i leith mí-úsáid airgeadais.


Noda Áisiúla

• Ní chuirfidh deasc chabhrach cuideachta ar a bhfuil dea-chlú glaonna gan iarraidh ar do theach.
• Ná soláthar do shonraí cárta creidmheasa RIAMH do ghlaoiteoirí gan iarraidh.
• Ná soláthar faisnéis íogair nó phearsanta RIAMH do ghlaoiteoirí a bhfuil tú in amhras orthu.
logos